ПАТ Північтранс - траспортна компанія. Офіційний сайт phone +380 48 750-38-38

ENG

РУС

Про насКонтакти    +1 Одеса
НовиниПрес-релізРеклама на транспортіВакансіїОренда приміщеньТехоглядРемонтАвтошколаФотоДокументи

Новини

Повідомлення акціонерам - 11.12.2019р.

11/12/2019

Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧТРАНС» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної
особи: 05523553, повідомляє, про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори)
на «27» грудня 2019 р. об 11.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 65025, Одеська обл., м. Одеса, 21 км
Старокиївської дороги, у кім. № 92 (2 поверх, клас безпеки дорожнього руху).
Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.50 год. у день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.12.2019 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх
повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у тому
числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного
законодавства України. Надання повноважень, щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.
4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного: http://severtrans.org.ua
Станом на «4» грудня 2019 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення Загальних зборів:
 загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 15 632 000 простих іменних акцій, що дорівнює
ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
 загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає – 15 013 485 голосуючих акцій Товариства.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно
надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт),
представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що
підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного
законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі
Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.
При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст.
36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий
викуп акцій, - у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: 65025, м. Одеса, 21
км Старокиївської дороги, 3 поверх, приймальна (кім. № 125), а в день проведення загальних зборів – також у
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами,
пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – в.о. Директора Максименко Вячеслав Михайлович;
- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних
зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо
питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я
відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів
Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних
зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового
запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у
переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства станом на 04.12.2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.
Збори скликаються відповідно до частини 5 Статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»;
акціонери не мають можливості скористатися правами, передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні
товариства».
Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про
акціонерні товариства», у тому числі:
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів
на свій розсуд.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною
установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему
України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що
проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Довідки за телефоном: 750-38-38
Наглядова рада
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС», які призначені на 27.12.2019 р.
Питання порядку денного №1.
Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття
рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Шерстньова Оксана Сергіївна
(реєстраційний номер картки платника податків 3025703284) – голова комісії, Строчковський Олександр
Михайлович (реєстраційний номер картки платника податків 2623917912), Макаренко Василь Віталійович
(реєстраційний номер картки платника податків 3303519872) – члени комісії; припинити повноваження голови
та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими.
Питання порядку денного №2.
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а
саме:
- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по
бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку
денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та
складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до
5 хв.
Питання порядку денного №3.
Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його
у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог
чинного законодавства України. Надання повноважень, щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції
для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, викласти найменування
Товариства, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧТРАНС», та затвердити Статут Товариства у новій
редакції з урахуванням нового найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВНІЧТРАНС». Доручити виконуючому обов’язки директора Максименку Вячеславу Михайловичу
(реєстраційний номер картки платника податків 1941601572) підписати Статут Товариства у новій редакції та
здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства
Питання порядку денного №4
Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом
викладення їх у новій редакції.
Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом
викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про
загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган». Доручити
виконуючому обов’язки директора Максименку Вячеславу Михайловичу (реєстраційний номер картки платника
податків 1941601572) підписати внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про
наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган», у новій редакції.

Прес-реліз

Із радістю повідомляємо! Запрацювала оновлена гаряча лінія ПАТ «Північтранс» !!

12/07/2018

0 800 308 309

далее

Фото

Архів

European Business Association

© ПАТ Північтранс. 2018

Мобильная версия